LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

KIDAM, S.L., responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE) i al Reglament de Protecció de Dades de les Persones Físiques 2016/679 / UE, de 27 d’abril, així com informar a tots els usuaris del lloc web quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí indicades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

KIDAM, S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web http://www.kidam.es/.

  1. DADES IDENTIFICATIVES
  • Identitat: KIDAM, S.L.
  • CIF: B-08861866
  • Adreça: C/ Sant Joan nº 22 de 08254 – Pont de Vilomara i Rocafort (Barcelona)
  • Correu electrònic: kidam@kidam.es 
  • Telèfon: 938317361
  1. CONDICIONS D’ÚS

A http://www.kidam.es/ oferim als usuaris la possibilitat d’accedir a la informació sobre els nostres serveis. KIDAM, S.L. es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar aquest contingut sense notificació prèvia.

Els enllaços o links que contenen el lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs, pàgines web i/o aplicacions gestionades per tercers, sobre els quals KIDAM, S.L. no exerceix cap tipus de control. KIDAM, S.L. no respon ni del contingut ni de l’estat d’aquests llocs, pàgines web i aplicacions, i l’accés a aquestes a través del lloc web tampoc implica que KIDAM, S.L. recomani o aprovi el contingut.


Limitació de responsabilitat

Qui utilitza la web ho fa pel seu propi compte i risc. KIDAM, S.L. no es responsabilitza dels errors o omissions dels quals pogués patir el contingut de les mateixes o altres als quals es pugui accedir a través d’aquestes.

KIDAM, S.L. tampoc podrà ser considerada responsable de qualssevol danys derivats de la utilització de la web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

KIDAM, S.L. no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l’usuari del lloc web. En conseqüència, KIDAM, S.L. no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a la persona usuària o a tercers.

 

  1. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren a http://www.kidam.es/ i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, noms comercials, marques, o altres signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i que totes les marques, noms comercials o signes distintius , continguts i/o altres elements inserits a la pàgina, són propietat exclusiva de l’empresa i/o de tercers. Per tot això, l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne l’empresa de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions.

En cap cas l’accés a http://www.kidam.es/ implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats, llevat que s’estableixi expressament el contrari.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el copyright així com els dispositius tècnics de protecció, o altres mecanismes d’informació que poguessin contenir els continguts.

  1. PROTECCIÓ DE DADES

KIDAM, S.L. garanteix el tracte automatitzat de les dades de caràcter personal facilitades i que aplicarà les corresponents mesures de seguretat, tot això en compliment del RGPD, LOPDGDD i LSSI. Per a més informació, l’usuari pot consultar la política de privacitat http://www.kidam.es/privacitat.html 

[Actualitzat el 12 de desembre de 2023]